Често задавани въпроси

Начало>> Често задавани въпроси
Нуждаете се от помощ?
Проверете често задаваните въпроси.

Как мога да платя месечния си абонамент?

 • Предлагаме следните начини за заплащане на месечния абонамент:
  - плащане в брои на касите на „Комнет“
  - плащане на касите на EasyPay
  - плащане по банков път. За да заплатите сметката си по банков път, задължително в основанието за плащане трябва да запишете вашето потребителско име.
  Банковата сметка на „Комнет София ЕООД“ е IBAN: BG86FINV91501017084124, BIC: FINVBGSF, Първа инвестиционна банка
  - плащане чрез E-Pay

Трябва ли да подпиша договор?

 • Предлагаме две възможности:

  Възможност за използване на интернет на предплатен абонамент. Ако изберете такъв, нямате ангажимент да използвате и заплащате интернет достъпа всеки месец, можете да прекъсвате и възстановявате потреблението когато и за какъвто период желаете. Минималният период за които можете да предплащате е 1 (един) месец.

  Възможност за използване на интернет на срочен договор. Ако изберете такъв абонаментен план, се задължавате да заплащате избраният интернет достъп всеки месец за срока на договора, т.е нямате право да прекъсвате потреблението и да пропускате заплащането на месечния си абонамент.

Как е изградена мрежата на Комнет София?

 • Свързаността до жилищните сгради е изградена с оптични влакна (Fiber Optic) които се терминират в комуникационни шкафове, от които се изгражда мрежа до всяко домакинство посредством медни (UTP) кабели. За да се използват описаните услуги е необходимо в дома ви да влезне един кабел по който се предоставят всички услуги. Ако сградата има изградено структурно окабеляване, същото се използва за доставката на интернет, без да е необходимо да се прекарва нов кабел.

От къде ще бъде прекаран кабела за интернет в моето жилище?

 • Ако сградата, в която живеете, има изградено структурно окабеляване, интернетът ще достигне до вашето жилище през наличното окабеляване, без да се налага да се пробиват стените или прозорците.

  Ако живеете в сграда без изградено структурно окабеляване, ще бъде необходимо да се направи малък отвор в стената, дограмата или вратата на дома ви, за да достигне кабела до точката в която желаете да разположете вашия компютър или рутер.

Мога ли да използвам интернет достъп на повече от един компютър?

 • Да, всички абонаментни планове могат да се използват на повече от един компютър. За да разпределите интернета на повече от един компютър ви е необходим рутер.

Възможно ли е да използвам ``безжичен`` Интернет достъп?

 • За да използвате безжичен интернет е необходимо да притежавате безжичен (WiFi) рутер в който ще бъде включен кабела, които ще прекараме до Вашия дом. В случай ,че абоната е сключил срочен договор,може да използва и безжичен рутер под наем,които следва да се върне на оператора след приключването на договорните отношения.

Как да поръчам услуга?

 • За да поръчате нашите услуги, трябва да пуснете заявка през сайта, да посетите офис или да се свържете с нас на телефон 02/495 06 06.

Какво представляват личните данни?

 • Лични данни по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона за защита на личните данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
  Примери за лични данни са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни на лицето (физическа идентичност); семейно положение и родствени връзки (семейна идентичност); професионална биография (трудова дейност); здравен статус, психологическо и/или умствено състояние, сексуална ориентация (медицински данни); расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения (обществена идентичност); имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества (икономическа идентичност) и др.

Кaкви лични данни обработва КомНет София?

 • В зависимост от вида услуги, които ползвате, КомНет София събира и обработва различни типове лични данни:
  • идентификационни данни (имена, адрес и т.н.)
  • данни за контакт (например телефонен номер)
  • допълнителни идентификационни данни (например данните от профила Ви в support.comnet.bg като потребителско име)
  • данни, създадени или получени при ползване на услугите ни:
  o трафични данни- това са данни, необходими за предоставянето на нашите услуги и тяхното таксуване (например местоположението на потребител на фиксирана телефонна услуга)
  o данни, необходими за изготвяне на Вашите сметки, както и за доказване на тяхната достоверност, включващи (стойност на ползваните услуги, информация за дължимите плащания и др.).
  • други данни (електронна поща, писма, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби и др.).

За какви цели КомНет София използва събраните лични данни?

 • КомНет София обработва лични данни, за да изпълни договорните и преддоговорните си задължения, както и за да предложи най-качественото комплексно обслужване. КомНет София използва личните данни, предоставени от потребителите, в изпълнение на своите законови задължения (например за предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд).
  Подробна информация за целите на обработване на лични данни е налична в Политиката за поверителност на личните данни.

Какви са правата на всеки потребител на услугите на КомНет София (във връзка с обработването на лични данни) и как може да ги упражни?

 • Тъй като сигурността и коректното използване на личните данни на потребителите, са от изключително значение за компанията, предоставянето на всяко заявление за упражняване на дадено право, става само и единствено след посещение на офис на КомНет София, където потребителят да бъде идентифициран.
  Всеки потребител, чиито лични данни се обработват от КомНет София, има право на достъп до тях, както и да изиска корекция на личните си данни, когато те са неточни или неактуални.
  При определени обстоятелства, всеки потребител може да поиска ограничаване на обработването и/или изтриване на личните данни. Например когато личните данни не са необходими за целите, за които КомНет София ги събира и обработва.
  Всеки потребител може да изиска личните си данни, предоставени на компанията, в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат.
  Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време, а оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения.
  Всеки потребител може да подаде възражение към КомНет София и да уведоми Комисията за защита на личните данни, когато счита, че компанията нарушава приложимата нормативна уредба по темата.

Обработва ли КомНет София данни без съгласие на потребителите и кога е необходимо изрично на бъде дадено съгласие?

 • Компанията обработва данни за потребителите, за да сключи договори с тях, за да им предостави договорените услуги, както и за да изпълни законовите си задължения. Например обработването на трафичини данни е нужно, за да изпълни КомНет София договорното си задължение да предостави заявената от потребителя услуга в съответното качество.
  Изрично съгласие е необходимо, когато обработването на лични данни е нужно за цели, за които не е налице друго основание. Например за целите на директния маркетинг на продукти и услуги, предлагани от компанията.

За какъв период се съхраняват личните данни, събрани от КомНет София?

 • Периодът на съхранение се определя от целта, поради която са събрани дадените данни. Примери:
  • данните от счетоводните регистри и финансовите отчети се съхраняват 10 години
  • данните, нужни за сключване, изменение и изпълнение на договора се съхраняват за срока на действие на договора и изпълнение на всички задължения по него
  • данните, необходими за целите на националната сигурност (т.нар. трафични данни) се съхраняват 6 месеца и т.н.

Предоставя ли КомНет София лични данни на трети лица?

 • Да, компанията предоставя лични данни на трети лица, които предварително за взели всички технически и организационни мерки за защита на тези данни. КомНет София се стреми да осъществява строг контрол в изпълнение на тази цел. Примери за трети страни са:
  • пощенски оператори, чрез които изпращаме документи или продукти и е необходимо удостоверяване на самоличността при връчването им
  • лица, предоставящи сервизна поддръжка на крайни устройства
  • банки за обслужване на извършените плащания и т.н.
  Компанията предоставя лични данни само и единствено на трети страни, чиято дейност е част от процеса по осигуряване на продуктите и/или услугите, за които е сключен договор. Например КомНет София предоставя лични данни за клиентите на куриерската фирма, която доставя фактурите.

Използва ли КомНет София автоматизирани системи за вземане на решения (включително профилиране)?

 • Не, компанията не използва нито автоматизирани системи за вземане на решения, нито профилиране спрямо своите клиенти.

Какво включва съгласието за обработка на лични данни за маркетингова и рекламна цел?

 • Маркетинговата и рекламна цел (или т.нар. директен маркетинг) представлява възможност за получаване на индивидуални оферти и допълнителна информация за продукти и услуги и/или на продукти и услуги на партньори на КомНет София - търговци, с които компанията има сключени договори за партньорство и които предоставят разнообразни продукти и услуги.

По какъв начин потребителите се уведомяват за нови продукти и услуги, ако предоставят съгласие за обработка на данните им за маркетингова и рекламна цел?

 • Потребителят определя дали и как да получава тази информация. Той/ тя може например, да даде съгласие да получава такава информация чрез кратки съобщения (SMS), чрез e-mail и по телефона, но може да предпочете и само един или два от тези начини. Ако не подпише декларацията за съгласие, КомНет София няма как да предоставя подобна информация проактивно. Тогава единственият начин даденият потребител да научи за различни промционални условия, би бил да провери официалния сайт на компанията https://www.comnetsofia.bg/.
  Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения наКомНет София.

Как може да бъде оттеглено съгласието за обработка на данни за маркетингова и рекламна цел?

 • Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения. Ако потребителят оттегли съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички от описаните начини, КомНет София няма да използва неговите/ нейните лични данни и информация за тези цели. За да оттегли даденото съгласие е необходимо само потребителвт да посети офис на компанията и да попълни съответния формуляр за отказ от съгласие.

Задължително ли е съгласието за обработка на данни за маркетингова и рекламна цел за използването на продуктите и услугите, за които потрбителят е сключил договор с КомНет София?

 • Не. Подписването на декларацията (за предоставяне на съгласие за обработка на данни за маркетингова и рекламна цел) е доброволно и не влияе по никакъв начин на доставката на продукта и/ или услугата или тяхното качество.

Къде мога да науча повече за личните данни, които КомНет София обработва?

 • Политиката за поверителност на личните данни е публикувана на официалния сайт на компанията https://www.comnetsofia.bg/. Хартиеното копие на документа е достъпно във всеки търговски обект на компанията.